1. Hoe werkt de (nieuwe) resultaatmeting?

Het nieuwe formulier voor de resultaatmeting kun je gebruiken voor zowel de intake als de resultaatmeting. Op drie verschillende momenten in de tijd dien je de resultaten van je deelnemer vast te leggen:

 • Bij de intake
 • Na het basisprogramma
 • Na einde van het traject of bij tussentijdse uitval

Je maakt voor elke deelnemer een kopie van het bestand en registreert alle gegevens van je deelnemer in één en hetzelfde bestand. Let erop dat je telkens de resultaatmeting van het besloten gedeelte van de website haalt: daarmee heb je altijd de laatste versie van het bestand. Je bewaart alle gegevens van je deelnemer lokaal in lijn met de privacy wetgeving.

Nadat je deelnemer het basisprogramma heeft doorlopen, stuur je een anoniem uittreksel van de resultaatmeting aan het Expertisecentrum Leefstijlinterventies. Hoe je dat moet doen, staat vermeld op het tabblad “VERZENDEN”. Na het doorlopen van het complete programma óf als je deelnemer tussentijds uitvalt, stuur je nogmaals op dezelfde wijze het geanonimiseerde bestand aan het Expertisecentrum Leefstijlinterventies.

5. Ik heb nog oude resultaatmetingen, wat moet ik daarmee doen?

De oude resultaatmeting willen we graag van je ontvangen. Wij zullen zorgen dat de data op de juiste wijze in ons bestand terecht komt. We willen je vragen om de oude bestanden op te sturen ná het einde van het traject (of bij uitval). Om deze oude resultaatmetingen per email op te kunnen sturen, dien je te zorgen dat deze geanonimiseerd zijn. 

JE OUDE BESTAND ANONIMISEREN

Hiertoe moet je de volgende stappen doorlopen:

 1. Ga naar het tabblad “ALGEMEEN” en haal alle gegevens weg maar de resultaatmeting te herleiden is naar je deelnemer. Het gaat dan specifiek om:
  1. Voornaam en achternaam
  1. Geboortedatum (geboortejaar wel laten staan)
  1. Adres, volledige postcode en plaats ((4-cijferige postcode graag wel laten staan)
  1. Contactgegevens: emailadres, telefoonnummer.
 2. Sla het bestand lokaal op.
 3. Stuur het bestand naar info@leefstijlinterventies.nl onder vermelding van “CooL Resultaten oude stijl”

Een alternatief is dat je een geprinte versie van de resultaatmeting per post aan ons verstuurd. In dat geval zul je de resultaatmeting van deze deelnemer ook moeten anonimiseren. Dat doe je door met een dikke zwarte viltstift de persoonlijke gegevens van de deelnemers onleesbaar te maken. Het gaat dan wederom om dezelfde gegevens als hierboven vermeld:

 1. Voornaam en achternaam
  1. Geboortedatum (geboortejaar wel laten staan)
  1. Adres, volledige postcode en plaats ((4-cijferige postcode graag wel laten staan)
  1. Contactgegevens: emailadres, telefoonnummer.

Voor de nieuwe resultaatmeting hoef je deze stappen niet te doorlopen: het anonieme bestand wordt gegenereerd als je op de knop “BESTAND GENEREREN” klikt op het tabblad “VERZENDEN”.

7. Waarom gebruiken jullie niet het spinnenweb van Positieve Gezondheid voor de resultaatmeting?

Het spinnenweb van Positieve Gezondheid is geen resultaatmeting maar een gespreksmodel. Het model is geen wetenschappelijk gevalideerde tool waarmee je over de langere termijn de effecten van de interventie kunt meten. Bovendien gaat het spinnenweb om een aantal aspecten onvoldoende in de diepte om een verandering in deze effecten te meten. Het spinnenweb heeft zeker toegevoegde waarde als gespreksmodel: het geeft een mooie holistische kijk op je deelnemer. Het staat je dan ook vrij om als leefstijlcoach/CooL-uitvoerder dit model te gebruiken in je coachingsgesprekken met je deelnemers.

6. De resultaatmeting bestaat uit een aantal lastig te begrijpen/te beantwoorden vragen. Waarom kiezen jullie daarvoor?

Aan de hand van de resultaatmeting moeten we de effectiviteit van het CooL programma aantonen, oftewel: er moet een verandering meetbaar/zichtbaar zijn bij de deelnemers als gevolg van hun deelname aan de CooL interventie. Deze effecten moeten op een wetenschappelijke manier onderbouwd zijn. Dit betekent dan ook dat we zoveel mogelijk van gevalideerde vragenlijsten gebruik moeten maken.

Er is een belangrijk verschil tussen de verplichte resultaatmetingsvragen (de rood-omrande velden) en de optionele intake-vragen. De intake-vragen zijn zuiver bedoeld ter aanvulling voor de leefstijlcoach. Deze vragen worden NIET meegenomen in de resultaatmeting en kun je dan ook weglaten of aanpassen.

4. Ik heb al metingen met het oude formulier gedaan, wat doe ik met de vervolgmetingen?

Bij voorkeur de gegevens van de metingen overnemen in het nieuwe formulier en alle vervolgmetingen ook in het nieuwe formulier registreren.

Een alternatieve oplossing is om de vervolgmetingen in het nieuwe formulier te registreren en het oude formulier mee te sturen. Let dan wel even op de stappen die je moet doorlopen om het eerste formulier te anonimiseren. Een belangrijk nadeel van deze optie is dat je niet het overzicht houdt over de resultaten van je deelnemer.

2. Wat zijn de wijzigingen t.o.v. de vorige versie?

OPZET

 • De resultaatmeting voor het Expertisecentrum is losgetrokken van de resultaatmeting voor het RIVM, vooruitlopend op de verplichting om de RIVM data separaat aan te leveren. De verplichte RIVM vragen vind je dan ook op tabblad “RIVM”. Let op: dit tabblad dien je ook op de drie vastgestelde meetmomenten (intake, na basis, na einde) in te vullen.
 • Het tabblad met uitleg (protocol) is verdwenen: in plaats daarvan kun je uitleg vinden bij de onderdelen in de resultaatmeting zelf.
 • Het tabblad einde traject is samengevoegd met het tabblad uitval: de laatste meting van je client zal namelijk ofwel op het einde van het traject ofwel eerder bij uitval plaats vinden.
 • Er is een nieuw tabblad “VERZENDEN” bijgekomen: na elke meetmoment dien je de data naar het Expertisecentrum te verzenden. Op dit tabblad vind je uitleg hoe dat moet gebeuren.

INHOUD

 • In de vraagstelling en het aantal vragen zijn er kleine wijzigingen doorgevoerd; vooral in woordkeuze en toelichting op de vragen.
 • De nummering van de vragen is gewijzigd.
 • De schaalvragen zijn gewijzigd naar een drop-down invul veld: hier dien je nu het gewenste antwoord te selecteren (ipv aan te kruisen)

BEVEILIGING

 • De excelfile is beveiligd. Dat wil zeggen dat je alleen de vrij gegeven velden kunt invullen en verder niets kunt wijzigen in het document.
 • De reden hierachter is dat er op de achtergrond een “output-file” gevuld wordt met anonieme data die na afloop van het meetmoment naar het Expertisecentrum dient te worden gestuurd. Zodra er iets in de inhoud of volgorde gewijzigd wordt, heeft dat consequenties voor deze “output-file” vandaar dat we ervoor gekozen hebben om alle werkbladen te beveiligen.

Een detailoverzicht van alle wijzigingen t.o.v. de vorige versie van de resultaatmeting vind je op het besloten gedeelte van onze website (toegankelijk voor licentiehouders).

3. Sommige velden kan ik niet aanklikken en niet wijzigen, anderen wel. Hoe zit dat?

De resultaatmeting is een combinatie van de intake én tegelijk een nulmeting voor het vastleggen van de resultaten. In de excelfile vind je dan ook

 • Een deel verplichte vragen t.b.v. de resultaatmeting; deze vragen zijn beveiligd en kun je niet aanklikken of wijzigen. Wel kun je het antwoord ingeven. De reden van deze beveiliging is dat er op de achtergrond een outputfile met de resultaten wordt gevuld. Deze outputfile dien je op twee momenten in het traject naar het Expertisecentrum Leefstijlinterventies op te sturen. De eerste keer is na het doorlopen van het basisprogramma en de 2e en tevens laatste keer is bij beëindiging van het traject (ofwel aan het einde van het traject ofwel bij tussentijdse uitval).
 • Een deel optionele vragen t.b.v. je eigen intake met de deelnemer; deze vragen kun je naar behoeven aanpassen zodat ze passen bij jou als leefstijlcoach en bij je deelnemer.

Waarom lopen de declaratietermijnen niet gelijk met de termijn van basis/onderhoud bij CooL?

De NZa heeft een “gemene deler” genomen voor de declaratie van de GLI en daarin niet alleen naar CooL maar ook naar andere GLI’s gekeken. De NZa heeft daarop gekozen om te werken met twee tarieven die grofweg overeenkomen met de intensiteit van de uitgevoerde prestaties: een hoger tarief in het intensieve eerste (basis) deel en een lager tarief in het tweede (onderhouden) deel.

Het uitgangspunt is dat een deelnemer het hele programma doorloopt: zowel basis- als onderhoudsprogramma. Daarmee maakt het dan ook niet uit dat de declaratie in kwartalen niet precies gelijk loopt met CooL.

Mocht een deelnemer onverhoopt toch afhaken na het basisprogramma, dan kan het voor jou als uitvoerder ongunstig uitpakken als je precies binnen de termijn van 8 maanden bent gebleven. Overigens is het niet belangrijk om heel precies op de 8 maanden aan te sturen. We kijken daarin niet op een week (of een maand) maar het is wél de bedoeling dat in het onderhoudsdeel meer tijd tussen de sessies is ingepland dan in het basisdeel.

Een mogelijke oplossing om toch een 4e kwartaal te kunnen declareren met een deelnemer die afhaakt na het basisprogramma, zou je het eindgesprek – uiteraard in overleg met de deelnemer – wat later kunnen inplannen zodat dit net in het laatste kwartaal valt.