Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Publicatiedatum: 22 juni 2018
Versienummer: 01

​Artikel 1: Begrippen

Expertisecentrum Leefstijlinterventies BV:  ook genoemd ELI als beheerder van het CooL-register.

Algemene voorwaarden: Het onderhavige document waarin de procedure beschreven staat die gevolgd moet worden om (her)registratie aan te vragen en waarin wordt bepaald welke professionals in het CooL-register ge(her)registreerd kunnen worden en volgens welke eisen.

CooL-programma:het Coaching op Leefstijl programma, een gecombineerde leefstijlinterventie.

CooL-register:het door het Expertisecentrum Leefstijlinterventies gehouden register, dat bijhoudt welke partij gekwalificeerd is om het CooL-programma aan te bieden en uit te voeren.

Subregister:een onderdeel van het CooL-register, waarin professionals zijn geregistreerd die behoren tot dezelfde beroepsgroep.

Professional:de uitvoerder die een groep deelnemers aan het CooL programma begeleidt.

BLCN:Beroepsvereniging Leefstijl Coaches Nederland.

Registratie:(her)inschrijving in het CooL-register na het voldoen aan de (her)registratie-eisen.

(Her) registratie-eisen: eisen waaraan de partij die wilt worden opgenomen (of her-geregistreerd) in het CooL-register moet voldoen.

Startinstructie:een door het Expertisecentrum Leefstijlinterventies georganiseerde instructie die verplicht wordt gesteld voor professionals die opgenomen willen worden in het CooL-register .

Wederpartij:

 • Professional, die een aanvraag tot registratie bij het CooL-register heeft ingediend, waarvan nog niet is vastgesteld of hij aan alle voor hem geldende eisen tot registratie voldoet (waaronder het volgen van de verplichte startinstructie), en derhalve nog niet is geregistreerd, dan wel de professional, die geregistreerd is in het CooL-register in het voor zijn beroepsgroep ingerichte subregister.
 • Werkgever, die een of meer professionals in dienst heeft.
 • Elke andere partij, waaraan ELI een aanbieding doet, waarmee ELI een overeenkomst, of een andersoortige rechtsbetrekking aangaat.

Wanneer in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over wederpartij dan wordt hier bedoeld zowel de professional, de werkgever, als elke andere partij. Wanneer bepaalde algemene voorwaarden specifiek van toepassing zijn op de professional, op de werkgever, of op de andere partij, dan wordt op die plaats gesproken over de professional, de werkgever, dan wel de andere partij.

WKKGZ:Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg.

Artikel 2: Identiteit van Expertisecentrum Leefstijlinterventies

 • Expertisecentrum Leefstijlinterventies BV
 • Vestigingsadres: Barchman Wuytierslaan 10, 3818 LH Amersfoort
 • Telefoonnummer Nederland: 06-30537598
 • E-mail: info@leefstijlinterventies.nl
 • KvK-nummer: volgt
 • BTW-nummer: volgt

Artikel 3: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle schriftelijke, digitale en mondelinge aanbiedingen, overeenkomsten en andersoortige rechtsbetrekkingen waarbij Expertisecentrum Leefstijlinterventies partij is.
 • Deze algemene voorwaarden zijn vrij toegankelijk via de website leefstijlinterventies.nlen kunnen op verzoek van de wederpartij digitaal worden verzonden.
 • De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien één of meer bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden nietig is of nietig wordt verklaard, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Expertisecentrum Leefstijlinterventies en wederpartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 • Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze algemene leveringsvoorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4: Registratie

 • Registratie van de professional in het CooL-register gaat in op de dag dat de aanvraag tot registratie wordt ingewilligd omdat de professional aan alle verplichtingen heeft voldaan (zoals aanleveren documentatie, voldoen van betaling en volgen van startinstructie).
 • De leefstijlcoach wordt geregistreerd als hij voldoet aan de registratiecriteria, zoals die zijn vastgesteld in dit artikel, en kan alleen geregistreerd blijven, indien hij blijft voldoen aan de herregistratiecriteria. Bij de aanvraag tot registratie heeft de leefstijlcoach verklaard kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden.
 • Voor registratie in het CooL-register moet de professional lid zijn van een door ELI erkende beroepsvereniging voor leefstijlcoaches of beroepsvereniging met onderhangend kwaliteitsregister waarin een door ELI erkende aantekening voor leefstijlcoaching is opgenomen en zo aantoonbaar voldoen aan de gestelde competentie-eisen. Op het moment dat het lidmaatschap eindigt, voldoet de professional niet meer aan de registratie-eisen en vervalt ook de registratie in de het CooL-register. Het is de verantwoordelijkheid van de professional om dit binnen 14 dagen na beëindiging van het lidmaatschap door te geven aan ELI.
 • Voor herregistratie kan het noodzakelijk zijn dat de professional een aanvullende instructie volgt als gevolg van wijzigingen in het programma of omstandigheden die van invloed zijn op de uitvoering van het CooL-programma dit ter beoordeling van ELI. Professionals zullen tijdig hiervan op de hoogte gesteld worden en in de gelegenheid gesteld worden een dergelijke aanvullende instructie te volgen.
 • De professional verklaart met inschrijving in het register dat hij/zij zal voldoen aan de voorwaarden die gesteld zijn omtrent intervisie, resultaatmeting en doorontwikkeling van de interventie. Deze voorwaarden staan beschreven in het handboek. Voor geregistreerde professionals is een laatste versie te vinden op leefstijlinterventies.nl
 • Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies stelt de normen vast die door middel van toetsing worden gebruikt om vast te stellen of professionals aan de gestelde voorwaarden omtrent resultaatmeting, intervisie, doorontwikkeling, einddoelstellingen en/of opzet van het programma voldoen.
 • ELI behoudt zich het recht voor audits uit te voeren in het kader van de kwaliteitsborging van het CooL-programma op alle activiteiten die de professional in het kader van het CooL-programma uitvoert. Met de inschrijving in het CooL-register stemt de professional in met deze audits. De professional zal tijdig doch uiterlijk 2 weken voor uitvoering van de beteffende activiteit van de audit op de hoogte worden gesteld. In het geval van patiëntgebonden activiteiten is toestemming van de deelnemers vereist waarvoor de professional zorgt draagt.
 • Het niet voldoen aan de door ELI gestelde voorwaarden kan leiden tot de beslissing de registratie van de professional op te schorten, te verwijderen dan wel andere sancties op te leggen die noodzakelijk zijn om de kwaliteit van het CooL-programma en -uitvoering te waarborgen. De professional wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.
 • De professional is verplicht zich te houden aan de bepalingen uit de WKKGZ.
 • Het indienen van een onvolledige aanvraag, of het ontbreken van de vereiste bijlagen of het in gebreke blijven van betaling, kan leiden tot vertraging of tot een beslissing de professional niet te (her)registreren.
 • Een bezwaar tegen de beslissing die ten aanzien van de professional door het Expertisecentrum Leefstijlinterventies is genomen kan de professional binnen een termijn van 14 dagen nadat de beslissing aan hem is kenbaar gemaakt, gemotiveerd en schriftelijk bij het ELI indienen.
 • Documenten ter ondersteuning van de registratie-aanvraag moeten op echtheid kunnen worden gecontroleerd. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies behoudt zich het recht om het bovenstaande te toetsen via steekproeven, audits en andere activiteiten.
 • De professional is verantwoordelijk voor het bijhouden en aanvullen van zijn registratiegegevens en draagt zorg voor actuele contactgegevens.
 • De professional dient melding te maken van alle omstandigheden, die van invloed kunnen zijn op zijn (her)registratie.
 • De registratie heeft een geldigheidsduur van een jaar. Het eerste jaar wordt een bijdrage betaald die afhangt van het moment van aanmelden. Vervolgens wordt per kalenderjaar gerekend en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
 • Door de registratie stemt de professional ermee in dat zijn gegevens in het openbaar CooL-register worden opgenomen, zichtbaar op de website leefstijlinterventies.nl. De gegevens die vermeld worden zijn:
  • Naam en voorletters
  • Vestigingsplaats
  • Geslacht
  • Registratienummer
  • Inschrijfdatum
  • Beroep
  • AGB-code
  • Op vrijwillige basis kan ook het adres en het telefoonnummer van de professional in het register worden opgenomen.
 • Na het voldoen van de betaling, het indienen van alle noodzakelijke documenten en het volgen van de verplichte startinstructie wordt de professional met naam en contactgegevens opgenomen in het openbare CooL-register zoals gepubliceerd via www.leefstijlinterventies.nl.
 • Herroepen van de aanvraag tot registratie door een professional is mogelijk binnen 14 dagen na indiening van de registratie-aanvraag. Dit kan door een mail te sturen naar info@leefstijlinterventies.nlonder vermelding van de term ‘herroeping’. Het herroepen van een nieuwe aanvraag is niet hetzelfde als het opzeggen van een bestaande registratie. Als de professional zijn aanvraag tot registratie binnen de genoemde termijn herroept, is de registratie niet tot stand gekomen. Het opzeggen van een registratie heeft betrekking op een bestaande registratie, dat wil zeggen een registratie die wel tot stand is gekomen.
 • Bij een herroeping binnen 14 dagen worden alle registratiekosten aan de professional geretourneerd en zijn er geen administratiekosten verschuldigd. Bij een herroeping na 14 dagen na indiening van de registratie-aanvraag zijn er administratiekosten van €50,- verschuldigd. Indien in de tussentijd de startinstructie is gevolgd, blijven de kosten van de startinstructie verschuldigd.
 • Registratie in de database vindt plaats op persoonlijke titel. Voor iedere individuele professional die bij eenzelfde werkgever werkzaam is dient dan ook een apart registratietraject doorlopen te worden.Een professional die geregistreerd is mag voor verschillende werkgevers werkzaam zijn.
 • De wederpartij stemt ermee in dat ELI bevoegd is hem zowel schriftelijk per post, als per email te benaderen.

Artikel 5: Betaling

 • Bij de aanvraag van de registratie betaalt de professional eenmalig een bedrag voor de startinstructie. Daarnaast is de professional de registratiebijdrage voor het lopende jaar verschuldigd. In het jaar van inschrijven is dit bedrag afhankelijk van het moment van inschrijven.
 • De aanvraag voor registratie wordt in behandeling genomen op het moment dat aan alle kosten uit het voorgaande punt is voldaan.
 • Jaarlijks betaalt de leefstijlcoach een vast bedrag waaruit de herregistratie, resultaatmeting en -rapportage en doorontwikkeling van de interventie wordt bekostigd.
 • De vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.
 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
 • Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Expertisecentrum Leefstijlinterventies op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • Indien de wederpartij in gebreke blijft met de tijdige betaling van de factuur, dan is hij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim.
 • Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Alle met de incasso gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00 tenzij de wet anders bepaalt. Expertisecentrum Leefstijlinterventies kan ten voordele van de wederpartij afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 • De werkgever die professionals in dienst heeft kan voor hen de factuur betalen.
 • Indien de factuur wordt gestuurd aan een werkgever die voor de professional de verschuldigde prijs zal voldoen (natuurlijke- en rechtspersonen), dan blijft de  professional hoofdelijk aansprakelijk voor het verschuldigde bedrag.

Artikel 6: Inschrijving en deelname aan bijeenkomsten

 • Een (scholings)activiteit vindt slechts doorgang als er zich naar de mening van Expertisecentrum Leefstijlinterventies voldoende professionals voor ingeschreven hebben. Expertisecentrum Leefstijlinterventies behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een geplande activiteit te annuleren, dan wel groepen samen te voegen.
 • De inschrijving voor een activiteit kan geschieden door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier of een online aanmelding zoals beschreven bij betreffende activiteit op een website van Expertisecentrum Leefstijlinterventies.
 • Plaatsing voor deelname aan activiteiten geschiedt op volgorde van binnenkomst van de aanmelding. Expertisecentrum Leefstijlinterventies behoudt zich het recht voor om professionals bij over-inschrijving op een wachtlijst te plaatsen.
 • Expertisecentrum Leefstijlinterventies beslist uiterlijk twee dagen voor de geplande startdatum over het al dan niet doorgaan van een activiteit.
 • Indien een activiteit geen doorgang vindt, wordt aan de professional een nieuwe optie tot deelname geboden. Ziet hij daarop af van deelname, dan worden de reeds betaalde gelden binnen 30 dagen gerestitueerd.
 • Expertisecentrum Leefstijlinterventies behoudt zich het recht voor om voor de start van een activiteit (een voorschot op) de prijs in rekening te brengen.
 • Tenzij in de schriftelijke informatie door Expertisecentrum Leefstijlinterventies over een activiteit uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn in de prijs geen verblijfskosten begrepen zoals lunchkosten, dinerkosten, hotelkosten en dergelijke.
 • De professional kan tot dertig dagen voor de start van een activiteit zijn inschrijving voor een bijeenkomst zonder kosten schriftelijk annuleren. Een annulering geldt pas indien deze schriftelijk door Expertisecentrum Leefstijlinterventies aan de professional is bevestigd.
 • Bij schriftelijke annulering minder dan dertig dagen voor de start van een activiteit of nadat de activiteit is gestart, is de professional de volledige prijs verschuldigd.
 • Indien Expertisecentrum Leefstijlinterventies de geplande data van een activiteit verandert, opschort dan wel vervroegt, dan hebben professionals het recht hun inschrijving kosteloos te annuleren. Dit dient echter wel binnen 14 dagen te geschieden, nadat de professional schriftelijk van de verandering op de hoogte is gebracht.
 • De oorspronkelijke professional heeft het recht een vervangende professional aan te wijzen, waarbij de oorspronkelijk en vervangende professional hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het verschuldigde bedrag.
 • Indien een professional door overmacht (ter beoordeling van Expertisecentrum Leefstijlinterventies) een belangrijk deel van een bepaalde activiteit heeft moeten verzuimen, zal Expertisecentrum Leefstijlinterventies, voor zover mogelijk, deze professional in de gelegenheid stellen bij de eerstvolgende, soortgelijke activiteit het verzuimde deel in te halen. Hiervoor wordt dan geen additionele vergoeding gevraagd. Expertisecentrum Leefstijlinterventies is echter nimmer verplicht de prijs geheel of gedeeltelijk te restitueren ook niet als een soortgelijke activiteit niet meer door Expertisecentrum Leefstijlinterventies wordt georganiseerd.

Artikel 7: Opzegging, opschorting en ontbinding van de overeenkomst

 • De registratie wordt automatisch met een jaar verlengd, tenzij de professional tijdig, dat wil zeggen tot uiterlijk een maand voor het einde van het kalenderjaar, opzegt. De registratie kan alleen schriftelijk per mail (info@leefstijlinterventies.nlovv opzegging) of per post (zie adres artikel 2) worden opgezegd en behoeft geen opgaaf van reden.
 • Bij te late opzegging van de registratie blijft de betalingsplicht van de registratiekosten bestaan voor het lopende kalenderjaar.
 • ELI is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  • na het sluiten van de overeenkomst ELI ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  • de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 • Voorts is ELI bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van ELI op de wederpartij direct opeisbaar. Indien ELI nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 • Indien Expertisecentrum Leefstijlinterventies aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling daaromtrent is bepaald.
 • Expertisecentrum Leefstijlinterventies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens wederpartij verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.
 • Expertisecentrum Leefstijlinterventies is niet aansprakelijkheid voor veranderingen in wet- en regelgeving die consequenties hebben voor de GLI in het algemeen en de interventie CooL in het bijzonder.
 • De aansprakelijkheid van Expertisecentrum Leefstijlinterventies is in ieder geval beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 • Expertisecentrum Leefstijlinterventies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het opvolgen en/of interpreteren van haar aanbeveling in het schriftelijk materiaal neergelegd, en/of mondelinge aanwijzingen bij de uitvoering van de activiteiten gegeven door wederpartij.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Expertisecentrum Leefstijlinterventies of haar leidinggevende ondergeschikten.
 • Hoewel de website van ELI met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden, kan ELI geen garantie geven dat de op deze website gepubliceerde informatie of de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt volledig of juist is. ELI is niet verantwoordelijk voor enigerlei directe of indirecte toegebrachte schade, welke voortvloeit uit het gebruik van de website of de onmogelijkheid deze te kunnen raadplegen.

Artikel 9: Overmacht

 • Expertisecentrum Leefstijlinterventies is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht.
 • Expertisecentrum Leefstijlinterventies kan gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Indien Expertisecentrum Leefstijlinterventies haar verplichtingen uit de overeenkomst ten tijde van het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en het aan het nagekomene respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ELI gerechtigd hiervoor separaat te factureren.

Artikel 10: Privacy en AVG

 • Inschrijving in het CooL-register is conform de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.Na het doorlopen van de registratieprocedure worden contactgegevens zichtbaar op de website van het Expertisecentrum Leefstijlinterventies. Voor vragen over privacy en de website kunt u contact opnemen met ELI. Aanvullende informatie over de bewaking van uw privacy vindt u op de website van Autoriteit Persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.
 • Alle medewerkers werkzaam voor Expertisecentrum Leefstijlinterventies verplichten zich tegenover onbevoegden strikte geheimhouding te betrachten ten aanzien van alles wat hun, of door hen ingeschakelde derden, gevraagd of ongevraagd, actief of passief, bekend wordt in het kader van hun werkzaamheden en waarvan ze weten of kunnen vermoeden dat deze informatie vertrouwelijk van aard is. Zij gebruiken de informatie ook niet voor hun eigen voordeel. Ze zorgen er bovendien voor dat personen die niet op de hoogte behoren te zijn van de vertrouwelijke informatie, niet in de gelegenheid gesteld worden om van deze vertrouwelijke informatie kennis te nemen.

Artikel 11: Auteursrecht

 • Expertisecentrum Leefstijlinterventies oefent de haar toekomende auteursrechten op de (mede) door haar vervaardigde producten uitdrukkelijk uit.
 • Het lesmateriaal waarover de wederpartij de volledige prijs heeft betaald, mag hij/zij behouden. Gebruik van dit lesmateriaal anders dan voor eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen, kopiëren of anderzijds verveelvoudigen en/of openbaar maken van dit materiaal en/of het afstaan van dit materiaal aan derden.

Artikel 12: Geschillen, toepasselijk recht en forumkeuze

 • Op deze algemene voorwaarden, alsmede de daarop gebaseerde overeenkomst(en), is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Onverminderd het recht van wederpartij een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van ELI.

Artikel 13: Klachten

 • Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door wederpartij binnen 8 dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en gespecificeerd aan Expertisecentrum Leefstijlinterventies te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Expertisecentrum Leefstijlinterventies vervalt.
 • Bij Expertisecentrum Leefstijlinterventies ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Expertisecentrum Leefstijlinterventies binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • De wederpartij dient Expertisecentrum Leefstijlinterventies in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 • Expertisecentrum Leefstijlinterventies behandelt klachten altijd vertrouwelijk.
 • Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit haar betalingsverplichting niet op.
 • Indien een klacht gegrond is, zal Expertisecentrum Leefstijlinterventies de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 • Indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Expertisecentrum Leefstijlinterventies een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.
 • Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Expertisecentrum Leefstijlinterventies gemaakte kosten integraal voor rekening van de wederpartij.
 • Klachten worden geregistreerd en gedurende twee jaar bewaard. Binnen twee jaar worden de persoonsgegevens verwijderd volgens de wettelijke bepalingen. Deze termijn wordt gerekend vanaf het moment van afhandeling van de klacht.

Artikel 14: Aanvullende of afwijkende bepalingen

 • Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de wederpartij zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de wederpartij op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 15: Slotbepalingen

 • Dit document kan aangehaald worden als de algemene leveringsvoorwaarden Expertisecentrum Leefstijlinterventies.